Inhoud van dit document:

1. Bedrijfsgegevens
2. Bestelinformatie
3. Betaalmogelijkheden
4. Leveringsvoorwaarden
5. Retourprocedure

1: BEDRIJFSGEGEVENS

Deze website (www.tiamo-seasongifts.nl) is een onderdeel van TiaMo Seasongifts, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 70047863.

TiaMo Seasongifts
Roald Amundsenstraat 56
7825 AV Emmen (Drenthe / Nederland)
KvK nr.: 70047863

Chris van der Plas - Engbersen: +31 (0)6 - 27017360

E: info@tiamo-seasongifts.nl
W: www.tiamo-seasongifts.nl

2: BESTELINFORMATIE

U kunt onze kerstpakketten bestellen zolang de voorraad strekt. Om alle kerstpakketten in de door u gewenste samenstelling tijdig af te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij uw kerstpakketten-bestelling tijdig ontvangen. Een vrijblijvende offerte aanvragen kan via de offertemodule op onze website. U ontvangt de offerte per e-mail. Als u de offerte ondertekend retour faxt of ondertekend, scant en per e-mail retour zendt, dan heeft u de bestelling geplaatst. Indien u na 1 december wenst te bestellen, raden wij u aan telefonisch contact met ons op te nemen. Wij kunnen u direct vertellen of de voorraad van het door u gekozen kerstpakket toereikend is, om aan uw wensen te kunnen voldoen.

De elektronische overeenkomsten tussen TiaMo Seasongifts en koper worden door de eigenaar van deze website gearchiveerd voor eventuele controle en/of naslagwerk. Betreffende gegevens worden niet aan derden verstrekt. Opvragen van de gearchiveerde stukken doet u per e-mail.

3. BETAALMOGELIJKHEDEN

De betaalmogelijkheden die wij u aanbieden in onze webshop zijn betaling per factuur.

4: LEVERINGSVOORWAARDEN

4.1: TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming van al onze transacties en komen in de plaats van eventuele eerder geldende algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
4.2: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
Een overeenkomst komt eerst tot stand na ontvangst van de getekende orderbevestiging.
4.3: NAKOMINGSTERMIJN

De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat wij bij overschrijding in gebreke dienen te worden gesteld. Overschrijding van nakomingtermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.
Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de wederpartij.
4.4: PRIJZEN

Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen af magazijn, exclusief B.T.W., verpakking, verzending, vervoersdocumenten, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.
Waardevermindering der Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven ons het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
Lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen en andere lasten, na de aanbieding of het tot stand komen de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden door ons aan de wederpartij in rekening gebracht.
De in onze prijscouranten opgenomen prijzen zijn vrijblijvend, d.w.z. dat alle orders zullen worden uitgevoerd tegen de op het moment van aflevering geldende prijzen en condities.
4.5: BEZORGING
Bezorgen is maatwerk. Onze transporteurs bezorgen uw bestelling op werk tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Wij kunnen helaas geen exacte tijden van aflevering opgeven. Alle eindejaarsgeschenken worden geleverd op de begane grond.
Houdt u er rekening mee dat er door bijvoorbeeld weers- en/of verkeersinvloeden onvoorziene vertraging in de levering kan ontstaan. Laat daarom uw bestelling een ruime periode vóór de dag van uitreiking afleveren. De op uw offerte aangegeven leverdatum is geen definitieve datum. Mocht uw zending niet te leveren zijn op de aangegeven datum, dan wordt deze in de regel de volgende dag (opnieuw) bij u aangeboden.
a. Bezorging meerdere soorten kerstpakketten
Indien u meerdere pakketsoorten besteld, kan er deellevering plaatsvinden.
b. Bezorgkosten
De kosten zijn onder meer afhankelijk van in welk land en waar we mogen bezorgen. Tevens bestaat de mogelijkheid de kerstgeschenken individueel te laten bezorgen. De eventuele bezorgkosten hiervan worden vermeld op uw offerte en verlopen via een partner.

4.7: ANNULERING

Het is opdrachtgever en/of derden niet toegestaan een overeenkomst eenzijdig te annuleren.
4.8: RECLAME

De controle op de hoeveelheid berust bij de wederpartij. Wordt door de wederpartij niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 1 werkdag na ontvangst van de hoeveelheden gereclameerd dan worden de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist te zijn erkend.
Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen, na de nakoming door de wederpartij bij ons te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de transactie te hebben goedgekeurd.
Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.
Vrijwaring wegens verborgen gebreken wordt uitgesloten.
Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, hoeveelheid en kwaliteit kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.
Indien is overeengekomen dat, door de wederpartij aangeleverde artikelen zullen worden meeverpakt, dienen deze artikelen uiterlijk 6 weken voor de overeengekomen afleverdatum in ons bezit te zijn. Wederpartij is verantwoordelijk voor de aanlevering van deze artikelen. Indien artikelen niet voor bovengenoemde termijn of een andere in overleg overeengekomen fatale datum, in ons bezit zijn, worden de pakketten zonder deze artikelen verpakt en afgeleverd. Reclames of annuleringen op grond van bovengenoemde worden niet geaccepteerd.
Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen, dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht.
Indien de artikelen na de aflevering ervan wat betreft aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, beschadigd of oververpakt vervalt elk recht tot reclame.
Indien de wederpartij met inachtneming van het bovengenoemde heeft gereclameerd en de reclame terecht is, zullen wij uitsluitend gehouden zijn de artikelen, waarop de reclame betrekking heeft, voor onze rekening te vervangen.
4.9 RETOURZENDINGEN

Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen.
Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zijn wij gerechtigd tot creditering tegen de marktpartijen op de dag van terugname en aan de wederpartij een schadevergoeding door te berekenen van tenminste 20% van de factuurwaarde van de goederen, onverminderd ons recht op nakoming en verdere vergoeding van schade.
TiaMo Seasongifts is gerechtigd de teruggezonden artikelen ter beschikking van de wederpartij voor diens rekening en risico te houden of te doen houden, indien deze niet op grond van een gerechtvaardigde reclame zijn teruggezonden.
4.10: BETALING

Betalingen dienen binnen de op de factuur gestelde termijn bijgeschreven te zijn op de rekening van TiaMo Seasongifts. Te late betalingen kunnen leiden tot vertraging in de levertermijn.
De wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.
Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de door ons verder toekomende rechten. Het percentage zal 3% per maand bedragen.
Iedere verplichting van een wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd.
Door ons ontvangen betalingen strekken allereerst in mindering op de in het volgende artikel bepaalde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de verschuldigde administratiekosten en de rente en tenslotte op de langst opeisbare factuur c.q. vordering, zelfs indien de wederpartij anders aangeeft.
Geschiedt nakoming in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.
4.11: KOSTEN

Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstellingen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de contractsom, met een minimum van € 75,00 waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd, onverminderd ons recht op verdere vergoeding van de schade; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat is gesteld ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.
4.12: OVERMACHT

In geval nakoming van onze leveringsverplichting door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden, die wij niet hebben kunnen voorzien en waarop wij geen invloed hebben, redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd, zijn wij gerechtigd de aflevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Mocht door voornoemde omstandigheden de nakoming van onze afleveringsverplichtingen langer dan een maand worden vertraagd, dan zijn beide partijen gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst, voor zover deze als dan niet door TiaMo Seasongiftsis uitgevoerd te ontbinden door schriftelijke kennisgeving daarvan aan de andere partijen.
Wij behouden ons het recht voor artikelen, die door onze toeleveranciers niet, niet tijdig, of om wat voor reden dan ook niet worden geleverd, te vervangen door een minimaal gelijkwaardig artikel. Levering van vervangende artikelen zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding der overeenkomst.
4.13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de door ons geleverde goederen. Voor de betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.
Op alle door ons geleverde goederen behouden wij ons nu reeds alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voor zover de wet zulks toelaat.
Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico’s te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de wederpartij verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.
De wederpartij verplicht zich om nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.
4.14: AANSPRAKELIJKHEID

De wederpartij zal alle schade voor zijn rekening nemen en ons vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoeding van schade, indien en zover:
Deze schade door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde artikelen door de wederpartij is ontstaan en/of
Deze schade is ontstaan, doordat de wederpartij niet geheel conform de instructies inzake bescherming van de kwaliteit en houdbaarheid heeft gehandeld.
Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende geleverde artikelen.

4.15: ZEKERHEID EN ONTBINDING

Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de wederpartij of een gegronde vrees daarvoor, de nakoming van onze verplichtingen, zoals nog niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten, op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling. Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere nakomingen van onze verplichtingen deugdelijke zekerheid te verlangen.
Wij kunnen de levering alleen uitvoeren indien wij in het bezit zijn van een geldige kredietlimiet van onze kredietverzekeringsmaatschappij op het moment van uitlevering, tenzij schriftelijk andere afspraken zijn vastgelegd.
4.16: CONVERSIE

Indien enig in deze voorwaarden genoemd, en voor de wederpartij toepasselijk, beding nietig wordt verklaard, dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.
4.17: TOEPASSELIJK RECHT

Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van onze vestiging.
4.18: PRIJSVRAAG

Indien er een prijsvraag wordt weergegeven op de website, geldt het volgende. Alle rechten voorbehouden. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Slechts één inschrijving per bedrijfsnaam / (rechts)persoon is mogelijk De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.

5: RETOURPROCEDURE

Voor de zakelijk markt (business to business) geldt geen retourrecht. TiaMo Seasongifts wil desondanks een retour in overweging nemen en beslist of de reden gegrond en redelijk is. Wanneer de organisatie achter de website beslist dat retourzending van een gedeelte van de bestelling of de gehele bestelling gegrond is, dan kunt u retourneren naar een door ons opgegeven adres. De kosten van retour zending zijn voor de koper en de retour gezonden artikelen dienen geretourneerd te worden in de oorspronkelijke verpakking en dienen absoluut niet beschadigd te zijn, ook de originele verpakking(en) niet. De teruggezonden artikelen dienen compleet te zijn en onderdelen of ingrediënten mogen dan ook niet ontbreken of beschadigd zijn.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2021 Tiamo Seasongifts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel